Associació de Collbató per a la Solidaritat, 13è aniversari

Organització No Governamental per al Desenvolupament amb el número de registre 583 de la Generalitat de Catalunya

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Qui som? Reglament de Regiment Intern

REGLAMENT DE REGIMENT INTERN

REGLAMENT DE REGIMENT INTERN DE L'ASSOCIACIÓ DE COLLBATÓ PER A LA SOLIDARITAT

Reunida l'Assemblea General en data 2 de juny de 2OO7 es decideix per unanimitat aprovar aquest reglament (segons l'article 9 g) dels Estatuts.

Art.1

La finalitat del reglament és delimitar el funcionament intern de l'Associació i els drets i deures dels membres acollidors, desenvolupant el marc establert als Estatuts.

Art.2

L'acolliment va destinat a nens i nenes bielorussos que segons els serveis socials del seu país viuen en un entorn problemàtic des del punt de vista sanitari, econòmic i social.

Art. 3

Les activitats que es programin anualment des de l'Associació aniran enfocades a potenciar i millorar els aspectes sanitari i cultural dels nens i nenes convidats.

Art.4

Els òrgans d'organització, decisió i govern de L'Associació són l'Assemblea General i la Junta Directiva.

Art.5

Són socis/es les persones que abonen anualment almenys la quota mínima establerta per l'Associació.

Art.6

Formen part de la Junta Directiva els càrrecs següents:

- President/a

- Vicepresident/a

- Secretari/a

- Tresorer/a

- Assessor/a de noves acollides

- Vocals

Art.7

Per accedir o un càrrec unipersonal de la Junta Directiva s'ha de portar almenys un any com a vocal.

Art.8

Lo quota mínima d'abonament dels socis/es es revisarà anualment en Junta Directiva durant el segon trimestre de l'any.

Art.9

Tenen la condició de col·laborodores les persones jurídiques que aporten durant l'any una suma mín¡ma per al manteniment econòmic de l'Associació. És facultat de la Junta Directiva determinar la quantia mínima necessària per ser considerat col·laborador.

Art.1O

La Junta Directiva valorarà individualment cada petició d'acolliment amb potestat per a concedir-la o denegar-la.

Art.11

Les persones acollidores tenen el dret i l'obligació d'assistir a les reunions convocades per la Junta. La no vinculació, participació i col·laboració serà motiu de denegació del dret d'acollida. Es faran un mínim de quatre convocatòries a l'any i és obligatòria l'assistència dels membres acollidors a un mínim de tres reunions anuals.

Art.12

Per facilitar la participació de totes les persones que fan acollida i la millor gestió del treball es crearan comissions que actuaran de forma autònoma. Cada comissió exposarà la seva feina davant la Junta Directiva per a l'aprovació definitiva.

Art.13

Si alguna persona que hagi tramitat la petició formal d'acolliment, per motius aliens a la seva voluntat no es fa càrrec de l'acollida sol·licitada, negociarà amb la Junta Directiva la millor solució econòmica i pràctica sense perjudicar a l'Associació ni al nen o nena adjudicat. És motiu justificat un canvi significatiu en lo situació personal, familiar i/o econòmica posterior a la tramitació del acolliment, segons valoració de la Junta.

Sense aquesta justificació, la persona que no es responsabilitzi del seu compromís d'acollida, pagarà a l'Associació el preu del viatge total del nen o nena convidat.

Art.14

La Junta Directiva estipularà anualment per escrit els seus acords puntuals en relació al funcionament de l'acollida, a les atribucions i funcions del monitor/a mínima. El document resultant serà la programació anual i vincularà a tots els membres, que el signaran en prova de conèixer el seu contingut.

Art.15

El monitor/a portarà a terme les funcions que cada any li atorgui la Junta Directiva i que s'especificaran per escrit en la programació anual.

Art.16

Les persones acollidores tenen prioritat a l'hora de convidar un nen o nena que ja hagin acollit un altre any. En cas de no repetir l'acollida perden aquesta prioritat i els menors poden ser convidats per altres persones, segons valoració de la Junta Directiva.

Art.17

Són deures i obligacions de les persones que fan acollida:

- Abonar una quota anual cada any que facin petició d'acolliment.

- Informar a la Junta Directiva de les sortides o viatges de més de tres dies de durada que facin amb els nens i nenes acollits.

- Assistir a la trobada setmanal convocada per la Junta Directiva i que es concretarà a la programació anual.

- Encarregar-se de l'assistència obligatòria dels nens i nenes a totes les revisions mèdiques programades per la Junta Directiva.

- Tornar la targeta sanitària al final de l'acollida.

- Llegir aquest reglament i signar-lo en prova de conèixer el seu contingut.

Art.18

Són drets del membres acollidors:

- Escollir el sexe i edat aproximada del menor convidat.

- Assistir amb veu i vot a les reunions de la Junta Directiva.

- Rebre la informació que sol·licitin.

- Tenir un exemplar del reglament.

- Tenir una còpia compulsada de la documentació del nen o nena acollit.

- Tenir una còpia de lo pòlissa d'assegurances.

- Obtenir els resultats de les proves mèdiques realitzades al nen o nena acollit.

La relació dels deures i drets dels membres acollidors no limiten les recollides als Estatuts sinó que les complementen.

 

Qui està en línia?

Tenim 62 visitants en línia

Associació de Collbató per a la Solidaritat G-62994942
Passeig de la Fumada, 8 08293 Collbató (Barcelona)